Walne Zgromadzenie

W związku z ogłoszonym w dniu 20 marca 2020 r. i trwającym stanem epidemii, Zarząd i Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Własnościowej „Jedność”, informuje, że nie ma możliwości zwołania i przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia członków Spółdzielni w terminie do 30 czerwca 2020 r.

Zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, ustawowy termin zwołania walnego zgromadzenia uległ przedłużeniu o 6 tygodni od dnia odwołania stanu epidemii.

Natomiast termin dla sporządzenia sprawozdania finansowego za 2019 r. przez spółdzielnie mieszkaniowe został wydłużony do końca czerwca 2020 r., a termin na zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2019 r., do końca września 2020 r.